Zásady spracovania osobných údajov

spoločnosti W-express, s.r.o.

W-express, s.r.o. , so sídlom na adrese Klincová 35, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 23741/S, IČO: 46 931 333, DIČ: 2023667107, DIČ: SK 2023667107, (ďalej len „predávajúci“ sprostredkovateľ služby“), kde   je  prevádzkovateľom webovej stránky www.w-express.sk

 

V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame Vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok a o Vašich právach s týmto súvisiacich.

Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s dôslednou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu.

Tieto informácie si, prosíme, pozorne prečítajte. Vždy, keď od Vás získavame Vaše osobné údaje, odkazujeme sa na tieto zásady a umožňujeme Vám si tieto zásady prečítať. Snažili sme sa o to, aby tieto zásady boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by Vám aj napriek tomu bolo niečo nejasné, neváhajte sa na nás obrátiť s otázkou alebo pripomienkou, radi Vám kedykoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

Tieto zásady sú účinné od 16. mája 2018.

  Kontaktné údaje : W-express, s.r.o.

Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 46 931 333, DIČ: 2023667107,

DIČ: SK2023667107, (ďalej len „predávajúci“),

Email: info@w-express.sk

nfolinka: +421 (0) 917 272 665

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

 1. Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);

Osobný údaj: všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možní priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, uskutočňuje spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou webových stránok W-EXPRESS  je spoločnosť W- EXPRESS, s.r.o  IČO: 46 931 333  (ďalej tiež „my“ alebo „w-express“);

Spracovávateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona, alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner“ alebo „partner“);

Webové stránky: dostupná stránka www.w-express.sk

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, vyplnenie kontaktného formuláru, riešenie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) alebo zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradzovaný webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a s cieľom lepšieho zamerania marketingových aktivít. Ak si prehliadate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 1. Aké osobné údaje sú spracovávané?

W-EXPRESS .sk kde prevádzkovateľom je spoločnosť W-express, s.r.o. a jeho zmluvní spracovávatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom atď.;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, údaje o využívání našich služieb;
 • ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami a to vrátane neskorších aktualizácií.
 1. Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám odovzdáte napr. pri objednávke našich služieb, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletteru. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom;

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že si prehliadate naše webové stránky. Typicky ide o:

 • cookies
 • webová stránka, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky;
 • IP adresa;
 • datum prístupu a doba prístupu;
 • vyhľadávacie otázky;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.
 1. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť w-expressom spracovávané pre nasledujúce účely:

Plnenie zmluvného vzťahu:

• Účel: Na základe zmluvy s nami máte nárok na poskytnutie objednaných produktov . Na rozdiel od toho my máme nárok na zaplatenie zjednanej ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť a skontrolovať splnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. číslo účtu a pod.).

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.

Správa zákazníckych účtov:

• Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov, sťažností s našou zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníku spokojnosti. Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to, že sa spracovanie takto poskytnutých údajov riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie zjednanej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail alebo SMS s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili, a prípadne Vám ponúknuť určitú výhodu. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v započatej objednávke a nemusíte znovu vyhľadávať ponuku zvoleného poskytovateľa služieb cestovného ruchu.

Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

• Právny základ: spracovanie osobných údajov pre účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné. Bez súhlasu so spracovaním e-mailovej adresy by ale nebolo možné sa registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je učená dobou trvania Vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu budeme považovať neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu 4 rokov.

Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií:

• Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov, sťažností s našou zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníku spokojnosti. Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to, že sa spracovanie takto poskytnutých údajov riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie zjednanej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail alebo SMS s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili, a prípadne Vám ponúknuť určitú výhodu. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v započatej objednávke a nemusíte znovu vyhľadávať ponuku zvoleného poskytovateľa služieb cestovného ruchu.
Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

• Právny základ: spracovanie osobných údajov pre účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené našim oprávneným záujmom na možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

• Doba uloženia: doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho skončenia.

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka našich služieb

• Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu alebo SMS zasielame novinky o našich službách. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je uvedený v každom oznámení. Svoje preferencie ohľadne zasielania obchodných oznámení môžete spravovať taktiež vo svojom zákazníckom účte.
Pokiaľ ste teda našim zákazníkom (napríklad pokiaľ ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste nám poskytli, na zasielanie obchodných oznámení o podobných výrobkoch, pokiaľ s tým nevyjadríte nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našich výrobkoch, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s našimi výrobkami – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o uskutočnených objednávkach alebo informácie o Vašej účasti na akciách a v súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

• Právny základ: spracovanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení a ponuky našich služieb je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez nej by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu alebo skončenie oprávneného záujmu budeme považovať, pokiaľ po dobu 3 rokov neotvoríte naše obchodné oznámenia.

Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy:

• Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky alebo služby prejavili záujem, naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala len tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracovávame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti na druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo session cookies). Tieto sa spracovávajú, pokiaľ je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Viac sa o dobe uloženia cookies môžete dočítať v časti Cookies.

Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach.

• Účel: W-EXPRESS sa vždy snaží o zlepšovanie kvality svojich služieb a Vašich lepších zážitkov. Na vývoj nových výrobkov a služieb a zlepšovanie tých súčasných dochádza pomocou zisťovania potrieb a prianí užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité výrobky alebo služby a texty a pod.
V súvislosti s prehliadaním našich webových stránok ďalej spracovávame informácie o návštevnosti, čítanosti, počtu prezretých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na naše webové stránky, čas strávený na stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné alebo menej zrozumiteľné miesta našich webových stránok. Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás užívateľsky prívetivý a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte evidentný záujem. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.
V spolupráci s partnermi zaisťujúcimi pre nás analytické služby zhromažďujeme pri každej návšteve našich webových stránok určité údaje, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako naše webové stránky používate, a získať súhrnné štatistiky. Medzi tieto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, dĺžka Vašej návštevy, zobrazené stránky a prekliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našich webových stránkach alebo v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web beacony, súbory clear GIF a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie našich webových stránok. Taktiež môžeme poveriť poskytovateľov služieb tretích strán, aby v našom mene zaisťovali webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na cielené reklamy.
Pokiaľ nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup: väčšina prehliadačov Vám ponúka možnosť automaticky odmietať mnoho takýchto technológií, alebo Vám dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel zlepšovania kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania na webových stránkach je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným zaujmem na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné pre Vás zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uskutočňovať analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania na webových stránkach. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracovávame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti na druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo session cookies). Tieto sa spracovávajú, pokiaľ je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Viac sa o dobe uložení cookies môžete dočítať v časti Cookies.

Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier

• Účel:  uskutočňujeme zákaznícku súťaž, podľa parametrov danej súťaže spracovávame aj Vaše osobné údaje. Typicky ide o Vašu e-mailovú adresu a meno a priezvisko.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel uskutočňovania zákazníckej súťaže a doručovania výhier je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa zúčastniť zákazníckej súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania zákazníckej súťaže.

Ochrana našich práv, majetku alebo bezpečia alebo práv, majetku alebo bezpečia ďalších osôb:

• Účel: Údaje o tom, ako naše webové stránky používate, alebo údaje o Vašich objednávkach môžeme využiť na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov, zneužitia, protiprávneho použitia a porušenia našich obchodných podmienok, ako aj na to, aby sme splnili rozhodnutie súdu alebo ďalších orgánov činných v trestnom konaní, orgánov štátnej správy alebo podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel ochrany našich práv, majetku alebo bezpečia alebo práv, majetku alebo bezpečia ďalších osôb je odôvodnené plnením zákonných povinností, prípadne našim oprávneným záujmom na ochrane našich práv, majetku alebo bezpečia alebo práv, majetku alebo bezpečia ďalších osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracovávame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

• Doba uloženia: Doba uloženia údajov je 4 roky od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. 4 roky od ich získania.

Účtovné a daňové účely

• Účel: Vaše osobné údaje musíme spracovávať taktiež preto, že nám to určuje príslušná účtovná a daňová legislatíva.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účtovné a daňové účely je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.

• Doba uloženia: Osobné údaje pre účtovné a daňové účely spracovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (napr. účtovné údaje sú spracovávané po dobu 10 rokov)

Plnenie ostatných právnych povinností:

• Účel: Medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré musíme plniť, patrí napr.

• Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účel plnenia ostatných právnych povinností je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.

• Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi.

 1. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše výrobky a služby. Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné údaje odovzdávať rôznym obchodným partnerom, ktorí umožňujú fungovanie W-EXPRESSU a pomáhajú nám poskytovať Vám kvalitnejší, presnejší a celkovo viac personalizovaný obsah, výrobky a služby. Partneri, ktorým Vaše osobné údaje zverujeme, veľmi starostlivo vyberáme. Spolupracujeme len s tými, ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom alebo k inému ich zneužitiu. Všetci títo partneri sú oprávnení uskutočňovať spracovanie Vašich údajov výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely ako tie, pre ktoré sme im ich sprístupnili.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):
• Partneri, ktoré pre nás zaisťujú prepravu výrobkov
• Aby sme Vám mohli dodávať naše výrobky, využívame služby dopravcov.
• Partneri, ktorým poskytujeme údaje s cieľom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií
• Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí uskutočňujú analýzy návštevnosti a Vášho správania na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.
• Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame
• Aby W-EXPRESS mohol poriadne fungovať a poskytovať Vám svoje služby, musíme spolupracovať s množstvom partnerov, ktorí nám poskytujú svoje služby, zaisťujú technickú prevádzku určitej služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré pre naše služby využívame. Typicky ide o tieto kategórie partnerov:

– poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
– poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok,
– poskytovatelia analytických služieb,
– poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
– poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
– poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
– prevádzkovatelia sociálnych sietí,
– poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
– poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov,
– partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri usporadúvaní konferencií, seminárov a iných akcií.

• Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu
• Na prezentovanie a propagáciu našich služieb využívame marketingové agentúry, ktorým pre presnejšie cielenie reklám na naše služby poskytujeme niektoré údaje, ktoré sú k tomu potrebné.
• Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku pri návšteve našich webových stránok Vám budeme poskytovať relevantné informácie, odporúčať služby, zasielať Vám pripomenutia objednávok ponechaných v nákupnom košíku. Všetky tieto služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky na našom webe klikáte a aké informácie ste nám poskytli.
• Na zaistenie, že sa naša reklama bude zobrazovať relevantnému publiku, zdieľame Vaše osobné údaje, a to vrátane e-mailovej adresy, s prevádzkovateľmi technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
• Orgány verejnej správy
• Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak učiniť.
• Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (Polícia, štátne zastupiteľstvá a súdy) alebo finančné úrady.
• Odovzdávanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale len náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.

 1. Sú osobné údaje odovzdávané mimo EÚ?

Ak odovzdávame osobné údaje svojich zákazníkov na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európsku úniu – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) alebo medzinárodnej organizácii, činíme tak len za predpokladu, že táto tretia krajina alebo medzinárodná organizácia zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany alebo pokiaľ príjemca osobných údajov poskytol vhodné záruky ich ochrany a v cieľovej krajine sú k dispozícii vymáhateľné práva subjektu údajov a účinná právna ochrana subjektov údajov.
Európska komisia doteraz uznala zodpovedajúcu úroveň ochrany v nasledujúcich krajinách: Andorra, Argentína, Kanada (obchodné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj a USA (obmedzené na rámec Privacy Shield).

 1. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 1. Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, môžeme Vám účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.
• Právo na prístup k osobným údajom
Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.
• Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu alebo doplnenie uskutočníme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.
• Právo na výmaz V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.
• Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale len o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
• Právo na prenositeľnosť údajov
V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohoto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
• Právo vzniesť námietku
Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely splnenia úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.
• Právo kedykoľvek odvolať súhlas
Pokiaľ je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.
• Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátanie profilovania
Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás podobným spôsobom významne dotýkalo.
• Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421/2/3231 3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.

 1. Ako sú spracovávané súbory cookie?

Súbory cookie sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní množstva základných internetových služieb. Pokiaľ nakupujete online, cookies slúžia napríklad na to, že si e-shop pamätá položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíku. Súbory cookie tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili Vaše preferencie (napr. jazykové alebo pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej budúcej návšteve. Pomocou súborov cookie je tiež možné zhromažďovať štatistické údaje o aktivite užívateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, alebo umožňujú poskytovanie kvalitnejšej a užívateľsky prívetivejšej služby. Súbory cookie je možné deliť podľa platnosti na:
• dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zavriete Váš prehliadač,
• trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, pokiaľ neuplynie ich životnosť alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookie a nastavení vášho prehliadače).
A podľa funkcií na:
• esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
• preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
• analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
• konverzné, pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov,
• sledovacie, ktoré nám v kombinácii s konverznými pomáhajú merať výkon predajných kanálov.
Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.
Prostredníctvom konverzných cookies na našich webových stránkach meriame počty objednávok, ktoré boli odoslané po tom, čo zákazník prišiel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkach našich reklamných partnerov alebo na základe prepojenia prostredníctvom odkazu umiestneného na webových stránkach týchto partnerov. Týmto uskutočňujeme analýzu výkonu našich jednotlivých predajných kanálov, na základe ktorých dochádza k finančnému vyúčtovaniu medzi nami a našimi reklamnými partnermi. Prostredníctvom konverzných cookies Vás nie je možné identifikovať, nejde preto o osobné údaje. Náš reklamný partner dostane len údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo u nás učinili objednávku.

 1. Kde je možné sa o spracovaní osobných údajov a súkromí na internete dozvedieť viac?

Nastavenia prehliadača a nastavenia cookies:
Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu v počítači alebo mobilnom zariadení bez Vášho výslovného súhlasu. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti nápovede prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch, sa môžete dočítať tu:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
Navštíviť môžete tiež http://www.youronlinechoices.com/czsk/ (českyslovensky), www.allaboutcookies.org (anglicky) alebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými spolupracujeme. Budete musieť navštíviť webové stránky jednotlivých prehliadačov a zariadení, na ktoré sa má váš nesúhlas vzťahovať. Pretože nástroje vyslovenia nesúhlasu môžu závisieť na cookies, budete možno musieť v prípade vymazania cookies tieto stránky znovu navštíviť a opätovne si nastaviť preferencie.
O cookies si môžete prečítať i na Wikipédii: https://cssk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (slovensky).

 1. Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

Naše webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, uskutočníme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo nerýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 1. Záver

Právne predpisy aj naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak určí zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, alebo používaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.